ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Reklen Kft. (7627 Pécs, Nagymeszes dűlő 39/B; Cg. 02-09-081725) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Online Tanfolyamkezelő Rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket.” opció kipipálásával vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Reklen Kft-vel, elfogadva a jelen ÁSZF-et.

A Reklen Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Online Tanfolyamkezelő Rendszer felülete, a Szolgáltató által kiküldött hírlevél, illetve a Felhasználó által a megrendeléskor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a Felhasználó részére Online Tanfolyamkezelő Rendszert biztosít (továbbiakban Tanfolyamkezelő Rendszer), melyen a Felhasználó bemutathatja és értékesítheti tanfolyamait, termékeit.

A Szolgáltató által működtetett Tanfolyamkezelő Rendszer felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a Szolgáltató weboldalán (https://sensei.hu). A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Szolgáltató online felhasználásából kizárni.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Bérleti díj

3.1. Ingyenes próbaidőszak

A Tanfolyamkezelő Rendszer igénylésekor a Szolgáltató minden új felhasználó számára ingyenes kipróbálási lehetőséget (próbaidőszakot) biztosít. Ennek időtartama mindig a Szolgáltató honlapján (https://sensei.hu) található aktuális időtartam (általában legalább 14 nap). Ezalatt az időszak alatt a Tanfolyamkezelő Rendszer a választott csomagnak megfelelő normál használati feltételeknek megfelelően működik, kivéve a külső szolgáltatók által biztosított extra szolgáltatásokat, melyek próbaidőszak alatt nem érhetőek el. Az ingyenes próbaidőszak végéig a Tanfolyamkezelő Rendszer működése bármikor felmondható külön indoklás nélkül.

Amennyiben a Felhasználó a próbaidőszak alatt nem jelzi előfizetési szándékát, úgy az általa regisztrált Tanfolyamkezelő Rendszer minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerül, annak tartalmát a Felhasználó a Szolgáltatótól nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

3.2. Bérleti díjak fizetési módja

Amennyiben a Felhasználó jelzi előfizetési szándékát (akár a próbaidőszak alatt, akár írásban, e-mailben vagy egyéb ráutaló magatartással) és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy a Szolgáltató a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.
Megrendelés esetén a felhasználási díjat a Felhasználó előre fizeti a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván és a Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

A fizetés történhet bankkártyával vagy banki átutalással. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a bérleti díj levonása automatikusan történik a banki fizetési rendszer által. A már befizetett előfizetési díjak a Szolgáltató által nem visszatéríthetőek.
A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató az előfizetésről elektronikus számlát állít ki a Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja a Tanfolyamkezelő Rendszert. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben a Szolgáltató az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

A rendszeres bérleti díjak az előfizetői konstrukció alapján kerülnek kiszámításra (az alábbiak szerint). A Felhasználó a befizetést Forintban végzi a Szolgáltató számlájára. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható funkciókat és a Tanfolyamkezelő Rendszer egyéb paramétereit (például havi látogatók száma, stb) határozzák meg, a Szolgáltató honlapján tekinthetők meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

A Szolgáltató a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott e-mail címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget a Felhasználó 8 napon belül köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki a Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld el.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. A Szolgáltató bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást.

3.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://sensei.hu címen. A Szolgáltató fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30, a negyedéves csomagé 90 , míg az éveseké 365 naponta történik.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató a Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online Tanfolyamkezelő Rendszer felhasználási jogát.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználónak gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben a Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során, stb), úgy a Szolgáltató köteles a Felhasználóval egyeztetve a biztonsági mentések segítségével visszaállítani a Felhasználó honlapjának adatait, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számít fel.

Amennyiben a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, úgy köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató a Tanfolyamkezelő rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

A Szolgáltató jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

A Szolgáltató jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

Teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozókat vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni. A Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

A Felhasználó által használt Tanfolyamkezelő Rendszerben megtalálható tanfolyamok, termékek és szolgáltatások kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a Felhasználó feladata. A Szolgáltató a Felhasználó által használt Tanfolyamkezelő Rendszerében történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag a Felhasználó áll szerződésben. A Tanfolyamkezelő Rendszerben található tanfolyamok, termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag a Felhasználó és a vevő, illetve a Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

A Felhasználó köteles minden, a vásárlással, a Tanfolyamkezelő Rendszer üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (például a mindenkori valós cég adatok feltüntetése, a szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele, stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat a Szolgáltató felé jelezni. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén a Szolgáltatónak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben a Felhasználó a Tanfolyamkezelő rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. A Felhasználónak lehetősége van munkatársakat (például Oktatókat, Szerkesztőket) hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani, továbbá munkatársakat aktiválni, inaktiválni.

A Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Karbantartási célból a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult a Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszerébe bejelentkezni.

A Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Tanfolyamkezelő Rendszer SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

A Szolgáltató a Tanfolyamkezelő Rendszert az általa kiválasztott szervereken üzemelteti.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • Frissített Internetes böngésző (például Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, stb);
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • A Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nincs.

7. Rendelkezésre állás

A Szolgáltató éves garantált rendelkezésre állása: 99%. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató szolgáltatása számára. Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további kiesett percért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad.

A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató e-mail-ben köteles tájékoztatni a Felhasználót legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg összesen a havi 3 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak bele a rendelkezésre állás számításába.

8. Ügyfélszolgálat

A Felhasználó és a Szolgáltató közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az [email protected] cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.
Hibajelentésre a https://sensei.hu címen található ügyfélszolgati űrlap használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

10. Szerződés megszűnésének esetei

A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.
A felmondás után a Tanfolyamkezelő Rendszer az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Ha a Felhasználó külön nem kérvényezi a Tanfolyamkezelő Rendszer teljes törlését a lemondáskor, akkor a leállást követően egy naptári évig lehetősége van a Felhasználónak kérni a Tanfolyamkezelő Rendszer visszaállítását . Ennek díja egyszeri 20 000 Ft + Áfa. Ebben az esetben a Tanfolyamkezelő Rendszer a régi adatokkal és minden beállítással újra használható, a régen feltöltött tanfolyamok, termékek, szolgáltatások és módosítások nem vesznek el, a Tanfolyamkezelő Rendszer megkapja az azóta felkerülő frissítéseket. Így a Felhasználó egy éven belül folytathatja gond nélkül online tevékenységét. Amennyiben a Felhasználó nem kéri külön a Tanfolyamkezelő Rendszer törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak a Szolgáltató rendszerében, a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Ha a Felhasználó nem kéri egy naptári éven belül a Tanfolyamkezelő Rendszer visszaállítását, úgy az véglegesen törlésre kerül valamennyi adatával együtt, és többet semmilyen módon nem lesz elérhető, vagy visszaállítható.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail-ben történhet.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszerének működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a Tanfolyamkezelő Rendszert törölni az alábbi indokokkal:

 • A Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszere törvénybe, jogszabályba ütköző tanfolyamot, terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • A Felhasználó a Szolgáltató által nem etikusnak minősített Tanfolyamkezelő Rendszer nevet választ.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • A Felhasználó a Tanfolyamkezelő Rendszer felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata a Tanfolyamkezelő Rendszer tartalmában vagy kódjában.
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges – a Tanfolyamkezelő Rendszer adminisztrációs felületén a Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló – kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag a Felhasználó Tanfolyamkezelő Rendszerét törli, úgy a Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, Tanfolyamkezelő Rendszerének tartalmát a Szolgáltatótól nem követelheti.

A Felhasználó rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást.

11. Vitás kérdések rendezése

A Szolgáltatónak és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező pécsi székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

Kelt: Pécs, 2017.04.03.
Hatályba lépés dátuma: 2017.04.03.